Szállítás határok nélkül
Titán Intersped KftTitán Intersped KftTitán Intersped Kft
+36-20-537-4898
info@titanintersped.hu

Adatkezelési tájékoztató


Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Megtekintés PDF nézetben: Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

1.  A SZABÁLYZAT CÉLJA

A TITÁN INTERSPED KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Székhely: 3300 Eger, Maklári út 119.;

Adószám:29263024210;

Cégjegyzékszám: 10 09 039175

Ügyvezető: Koncz Balázs

Email cím: info@titanintersped.hu

Honlap: www.titanintersped.hu

továbbiakban mint Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotv.), az egyéb jogszabályoknak megfelelően, valamint az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

A jelen Adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a Szolgáltató az irányadó jogszabályoknak megfelelően tájékoztassa az által üzemeltetett www.titanintersped.hu honlapon (a továbbiakban: Honlap) keresztül elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevőit, valamint a Honlap látogatóit (a továbbiakban együttesen: Felhasználó) az általa  a Honlappal összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A jelen Adatvédelmi tájékoztató  a Honlap felületén mindenkor elérhető és a Szolgáltatáshoz kapcsolódó Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) rendelkezéseivel együttesen alkalmazandó, továbbá az ÁSZF-ben foglaltak irányadóak a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakra is.

A jelen Adatvédelmi tájékoztató valamint az ÁSZF elfogadásával a Felhasználó önként hozzájárul ahhoz, hogy a Honlap használatakor a Szolgáltató személyes adatait a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban, valamint az ÁSZF-ben foglaltak szerint kezelje.

A Weboldalon olyan webhelyekre mutató hivatkozásokat is megadunk, amelyek nem állnak az ellenőrzésünk alatt. A Társaság nem vállal felelősséget más webhelyek által folytatott adatkezelésért. Ennek megfelelően kérjük olvassa el az ilyen egyéb webhelyek adatvédelmi szabályzatait, és tájékozódjon arról, hogy ezen webhelyek miként gyűjtik, kezelik és továbbítják az Ön adatait.

2. FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA

A GDPR-ban meghatározott fogalmak, amelyek közül jelen belső szabályzat jellegével összhangban az alábbi fogalmak emelendők ki:

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

képviselő: az az Európai Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában.

adatkezelő: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.

technikai és szervezési intézkedések: az adatkezelő által az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelően meghatározott eljárásrend annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése a GDPR-ral összhangban történik. Ezeket az intézkedéseket az adatkezelő felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi.

3. A SZOLGÁLTATÓ MINT ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: TITÁN INTERSPED KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ( Titan Intersped Kft)

Székhely: 3300 Eger, Maklári út 119

Adószám:29263024210

Cégjegyzékszám: 10 09 039175

Ügyvezető: Koncz Balázs

Email cím: info@titanintersped.hu

Telefonszám: +36 20 537 4898

Honlap: www.titanintersped.hu

4. AZ ADATKEZELÉS ALAPELVEI

Az Adatkezelő az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság). Ennek megfelelően Adatkezelő minden esetben megfelelő jogalap szerint, világos, érthető tájékoztatást adva kezeli az adatokat.

 Az Adatkezelő a személyes adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végzi, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon (célhoz kötöttség). Az adatkezelési cél meghatározásakor az Adatkezelő mindig konkrét, egyedi célokat határoz meg.

 Az Adatkezelő az adatkezelést annak célja(i) szempontjából megfelelően és relevánsan, és a szükségesre korlátozva végzi (adattakarékosság). Ennek megfelelően az Adatkezelő nem gyűjt és nem tárol több adatot, mint amennyi az adatkezelés céljának a megvalósulásához feltétlenül szükséges.

 Az Adatkezelő adatkezelése pontos és naprakész. Az Adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek (pontosság).

 Az Adatkezelő a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak az adatkezelés céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tárolási kötelezettségre (korlátozott tárolhatóság). Az adatkezelési tartam meghatározásakor Adatkezelő mindig az adatkezelési cél szem előtt tartásával dönt.

 Az Adatkezelő megfelelő, az adatkezelés jellegéhez, a kezelt adatok köréhez igazodó technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, ideértve a személyes adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet (integritás és bizalmas jelleg).

Az Adatkezelő felelős a fentiekben részletezett alapelveknek való megfelelésért, továbbá az Adatkezelő igazolja ezen megfelelést (elszámoltathatóság). Ennek értelmében Adatkezelő gondoskodik a jelen belső szabályzatban foglaltak folyamatos érvényesüléséről, dokumentálásáról, adatkezelésének folyamatos felülvizsgálatáról és szükség esetén az adatkezelési eljárások módosításáról, kiegészítéséről.

5. ADATKEZELÉSI JOGALAPOK

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben jogalapok egyike teljesül:

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés:

Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (a továbbiakban: hozzájáruláson alapuló adatkezelés);

Szerződésen alapuló adatkezelés:

Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (a továbbiakban: szerződésen alapuló adatkezelés);

Jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés:

Az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (a továbbiakban: jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés);

Létfontosságú érdeken alapuló adatkezelés:

Az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges (a továbbiakban: létfontosságú érdeken alapuló adatkezelés);

Jogos érdeken alapuló adatkezelés:

Az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek (a továbbiakban: jogos érdeken alapuló adatkezelés).

Az Adatkezelő munkáltatóként létrehozhat/átadhat olyan címeket, elektronikus és telekommunikációs elérési lehetőségeket adott munkavállalója számára, melyek adott munkakör ellátásához kapcsolódnak kizárólagosan, így ezek harmadik fél részére történő kiadása a gazdálkodás során elengedhetetlen, ezt a jogos érdeken alapuló adatkezelést az érintett munkavállalók a munkaviszony létesítésével, fenntartásával elfogadják. Az Adatkezelő minden, a vele végzett gazdasági tevékenység során kapcsolatba kerülő partner tekintetében a hasonló adatok ilyen jellegű rendezettségét feltételezi, s ezért a partnerektől, vagy a partnerekről bármely módon megkapott hasonló adatokat ezen feltételezés alapján használja, vagyis az érintett természetes személy hozzájárulására ilyen esetben nincs szükség.

6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS AZOK ÉRVÉNYESÍTÉSE

Adatkezelő a GDPR rendelkezéseivel összhangban az alábbiakat biztosítja az érintettek számára:

Tájékoztatáshoz való jog

A tájékoztatáshoz való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet. Adatkezelő tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújt tájékoztatást az érintettek számára. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított minimum 3 és maximum 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, a 30 napos határidő további 60 nappal meghosszabbítható.

A tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, úgy a Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű összegű díjat számíthat fel.

 Hozzáférés joga

A hozzáférés joga minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet. Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy az adatkezelés jellegéről részletes tájékoztatást kapjon. Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsáthatja.

Helyesbítéshez való jog

A helyesbítéshez való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet. Adatkezelő, az érintett erre irányuló kérelme esetén indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az érintettre vonatkozóan pontatlanul kezelt személyes adatokat. Az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

A törléshez (elfeledtetéshez) való jog nem illeti meg az érintettet automatikusan, minden jogalaphoz kapcsolódó adatkezelés vonatkozásában, esetről-esetre vizsgálatot igényel a jog fennállása. Az adatok indokolatlan késedelem nélkül törlésére kizárólag a GDPR által meghatározott esetekben szükséges:

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén), és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre a GDPR-rendelet 17.és 18. pontok szerint alkalmazott adatkezelés jogalapok esetében (közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos érdeken alapuló adatkezelés)

a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;

a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

Az érintett törlési kérelmének Adatkezelő akkor nem tesz eleget, ha az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez.

Amennyiben Adatkezelőhöz törlési kérelem érkezik, az Adatkezelő első lépésként megvizsgálja, hogy a törlési kérelem valóban a jogosulttól származik-e. Ennek érdekében az Adatkezelő elkérhet az érintettől azonosítására szolgáló adatokat, azonban nem kérhet azonosításként olyan plusz adatot, amelyet az érintettről nem tart nyilván. Amennyiben Adatkezelő eleget tesz a törlési kérelemnek, úgy köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a személyes adat az összes adatbázisból törlésre kerüljön. Adatkezelő a törlésről jegyzőkönyvet vesz fel annak érdekében, hogy a törlés megtörténtét igazolni tudja. A jegyzőkönyvet az a személy(ek) írja(ák) alá, aki(k)nek erre a munkaköri leírása nyomán jogosultsága van. A törlési jegyzőkönyv tartalmazza: az érintett nevét, a törölt személyes adattípust, a törlés időpontját.

Adatkezelő tájékoztatja a törlési kötelezettségről mindazokat, akik számára a személyes adat továbbításra került.

Az adatkezelés korlátozáshoz való jog

A korlátozáshoz való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.

Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR 18. cikkében megjelölt feltételek egyike teljesül.

 Tiltakozás

Adatkezelő az érintett tiltakozás iránti kérelme esetén a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatósághoz való jog a hozzájáruláson vagy a szerződésen alapuló adatkezelés jogalap esetében illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés automatizált módon történik. Adatkezelő biztosítja, hogy érintett a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő számára rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat az érintett egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Az érintetteket megillető jogokat az adatkezelési tájékoztatóknak mindig tartalmazniuk kell. Adatkezelő feladata az érintetti jogok érvényesítéséhez szükséges kommunikációs csatornák (e-mail: info@titanintersped) működtetése. Az érintetti jogok megvizsgálására, elbírálása, az érintett felé kommunikáció megtételére jogosult személyt a szervezet ügyvezető igazgatója nevezi ki.


7 A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

1 Üzleti partnereink esetében

A kezelt adatok köre:

Keretszerződésekben, egyedi megállapodásokban rögzített kapcsolattartók neve, telefonszáma, e-mail címe, az ügylet jellegénél fogva esetenként az Önök egyedi adatszolgáltatásán alapuló egyéb személyes adatának kezelése, továbbítása a szerződés teljesítése céljából az ahhoz szükséges mértékben.

Csak olyan személyes adatokat kezelünk, amelyeket Önök bocsátanak rendelkezésünkre, mely adatszolgáltatásukat egyben az abban foglalt személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásuk megadásának tekintünk.

Az adatkezelés időtartama:

A Felek között szerződéses jogviszony létesítése céljából kezdeményezett kapcsolatfelvételtől kezdődően a jogviszony fennállása alatt, valamint a szerződés megszűnésének évét követő 7 évig.

Adatkezelési jogalap:

Szerződéses követelmények teljesüléséből fakadó jogos érdek; törvényi kötelezettség

Adattovábbítás:

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait.

Társaságunk külföldre a GDPR és az Infotv. vonatkozó rendelkezései alapján továbbíthat csak adatot.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Megtekintéshez, hozzáféréshez, helyesbítéshez, kiegészítéshez, törléshez való jog:

A Társaság által kezelt személyes adataiba az érintett természetes személy betekintést kérhet, azok módosítását és törlését kezdeményezheti. Ezt az igényt az info@titanintersped.hu e-mail címre juttathatja el. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 3 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat, ill. válaszunkat az igényre.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy egyes személyes adatok törlése egyes szerződéses kötelezettségeink teljesítésének akadályát képezhetik, azonban amennyiben az erre vonatkozó felhívásunk ellenére is fenntartja az érintett személy törlési igényét, úgy a szerződéses feltételek újratárgyalása válhat szükségessé. Amennyiben a törlésre tekintettel a szerződésben vállalt kötelezettségeink teljesítése a továbbiakban lehetetlenné válik, úgy a szerződés megszűnéséből eredő hátrányos következmények Társaságunkkal szemben nem alkalmazhatóak.

Panaszhoz való jog:

A személyes adatai kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén kérjük, elsőként társaságunkkal lépjen kapcsolatba. Panaszát legkésőbb 1 hónapon belül kivizsgáljuk. Lehetősége van a Debrecen Járásbírósághoz is keresetet benyújtani, vagy vizsgálatot kezdeményezni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, elnök: dr. Péterfalvi Attila, www.naih.hu).

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz, vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.

2 Árajánlatok esetében:

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az Adatkezelőhöz beérkező árajánlatkérések kezelése, illetve azok megválaszolása az Ön által igényelt szolgáltatásoknak megfelelően.

A kezelt adatok köre

Az Adatkezelő nyilvántartja Önről nevét, e-mail címét, telefonszámát.

Az adatok forrása

Az adatai eljuthatnak az Adatkezelőhöz a https://www.titanintersped.hu weboldalon elérhető AJÁNLATKÉRÉS űrlapon keresztül, vagy elektronikus vagy postai csatornán.

Az adatokhoz hozzáférés, tárolás

Az Adatokat a Kereskedelmi osztályon kívül kizárólag az Adatkezelő azon munkatársai használják fel, akik az érintett árajánlat kidolgozásába bevonásra kerülnek.

Adatkezelő az Adatokat saját elektronikus rendszereiben tárolja.

Az adatkezelés tartama

Az adatokat az Adatkezelő a beérkezésüktől számított 5 évig tárolja. Az adatkezelés meghosszabbítása kizárólag az Ön hozzájárulása alapján történik

Az adatkezelés jogalapja

Adatkezelő adatkezelése az Ön hozzájárulásán alapul, amennyiben a https://www.titanintersped.hu weboldalon elérhető AJÁNLATKÉRÉS űrlapon keresztül jelentkezett és megadta hozzájárulását, valamint ha az Ön kezdeményezése eredményeként jutott el az Adatkezelőhöz az Ön adata.

Az Önt megillető jogok

Tájékoztatjuk, hogy jogszabály alapján az info@titanintersped  email-címen érvényesítheti az Önt megillető jogokat, amely alapján – a jogszabályban megjelölt keretek között -:

a) hozzáférést kérhet az Önről kezelt személyes adatokhoz, illetve másolatukhoz; (15. cikk)

b) tájékoztatást kérhet az adatkezelés főbb jellemzőit (célja, kezelt adatok köre, bevont adatfeldolgozók, adatkezelés tartam) illetően; (15. cikk)

c) bármikor visszavonhatja hozzájárulását; (7. cikk (3))

c) kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok indokolatlan késedelem nélkül helyesbítését vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését; (16. cikk)

d) kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését (17. cikk)

e) kérheti az adatok használatának korlátozását (18. cikk)

f), kérheti azt, hogy az Önre vonatkozó, Ön által megadott adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, vagy azokat másik adatkezelő számára közvetlenül továbbítsuk (20. cikk);

g) tartózkodási helye, munkahelye vagy a vélelmezett jogsértés helye szerinti felügyeleti hatóságnál eljárást kezdeményezhet (77. cikk).

Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Budapest, 1125, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.).

Jogsérelem esetén lehetősége van továbbá az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben peres eljárást indítani az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága, valamint az Ön tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt.

3. Technikai adatok

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

3.1 Cookie

A sütik feladata információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak. A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Általunk használt cookie-k

Feltétlenül szükséges cookie-k

Harmadik fél által elhelyezett analitika cookie-k (google analytics)

Harmadik fél által elhelyezett marketing cooki-k (facebook pixel, google adwords pixel)

Jelszóval védett munkamenethez használt cookie. (megjegyzi a jelszót így nem kell beírni mindig)

Bevásárlókosárhoz szükséges cookie. (megjegyzi a bevitt vásárlói adatokat, így nem kell újból beírni)

Biztonsági cookie.

3.1.1 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az www.titanintersped.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

3.1.2 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Az www.titanintersped.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az www.titanintersped.hu információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalaka. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.

Elérhetőségük: www.google.com/analytics

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

3.1.3 Harmadik fél által elhelyezett marketing cooki-k (facebook pixel, google adwords pixel)

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google és Facebook által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords, és a Facebook rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, és Facebook, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha az Érintett korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az Érintett részére külső szolgáltatók – közöttük a Google, Facebook – partnereinek internetes webhelyein. Az Érintett a Google, Facebook hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google,Facebook cookie-jait. (a böngészők beállításainak linkjeit lentebb találja)

A letiltást követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

Böngészők beállításainak lehetőségei:

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

hogyan lehet letiltani a cookie-kat,

hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy

hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy

hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari

Egyéb rendelkezések

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

–          postai úton a Titan Intersped Kft 3300 Eger, Pacsirta utca 35/A. címen,

–          e-mail útján a info@titanintersped.hu címen,

–          telefonon a +36 20 537 4898 számon.

Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte –személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)